وبگاه شخصی حسین پورفرج


شماره نهم نشریه آزاد اندیشی "کیان دانشگاه"

دانشوران-با موضوع روشنفکری دینی، با تاکید بر آراء دکتر عبدالکریم سروش"؛ به مناسبت هفتاد و چهارمین زادروز ایشان


مصاحبه‌ی اختصاصی با دکتر عبدالکریم سروش: اسلام و لیبرالیسم، قابل جمع هستند
نظریه امامت، از عبدالرزاق تا کدیور
آیا ابن غضائری معتقد به نظریه امامان به مثابه علمای ابرار بود؟ نقدی بر نظر دکتر محسن کدیور
مصاحبه اختصاصی با دکتر سروش دباغ: ازدواج سفید، از اقتضائات جهان جدید بوده و طبیعی است
خانواده ای روی آب؛ در نقد دیدگاه دکتر سروش دباغ درباره ازدواج عرفی
رویای سروشانه
چراغ‌های قرمز
حجاب دیندارانه و حجاب غیردیندارانه
بازرگان و نسل امروز‌
روشنفکری در بن‌بست
خلاصه سخنرانی استاد احمد عابدینی پیرامون حقوق زن در اسلام
خلاصه سخنرانی استاد محسن عمیق پیرامون حقوق زن در اسلام

 

دریافت