وبگاه شخصی حسین پورفرج


 

میم مثل محمد(بازشناسی عقلانی-منطقی شان و شخصیت پیامبر خاتم)
ناشر: نقد فرهنگ
نویسنده: حسین پورفرج

 

 

پلورالیسم از دیدگاه قرآن

ناشر: شمال پایدار

نویسندگاه: علی رحمانی فیروزجاه/حسین پورفرج