جماعتی که از این نوع نظام خانوادگی دم می‌زنند، گویی تنها یک‌ چشم‌شان توانایی دیدن دارد و چشم‌ دیگرشان نابیناست. 

 

اگر ما زنان مجرد سن بالا داریم، مردان مجرد سن بالا نیز داریم؛ و اگر ما مجازیم که به صرف تجرد زنانِ مذکور حکم به احیای چندهمسری بدهیم، می‌توانیم به صرف تجرد مردان پا به سن‌گذاشته و مجرد نیز، از احیای #چندشوهری سخن بگوییم. بله، اگر مورجان چندهمسری خود را حامی زنان پا به سن گذاشته و مجرد معرفی می‌کنند، دیگرانی نیز می‌توانند از در حمایت از جنس مخالف برآیند و از احیای چندشوهری دفاع کنند. به نظر نگارنده، اگر ما توجیه دسته‌ی نخست در ترویج چندهمسری را عقلانی بدانیم، می‌باید توجیه دسته‌ی دوم در "ترویج چندشوهری" را نیز بپذیرم و بر روی آن سرمایه‌گذاری کنیم....

 

نتیجتا من برآنم که احیای چندهمسری در شرایط فعلی نوعی نگاه مردسالارانه و در ادامه‌ی برتری جنس به ظاهر قوی در طول تاریخ است و کاملا از مسئله‌ناشناسی مورجان آن برمی‌خیزد. نه چندهمسری و نه چندشوهری هیچ‌کدام در دوران فعلی موضوعیت اجتماعی_روانی ندارند و نمی‌تواند رهگشای مسائل پیش‌رو باشند. 

 

حسین پورفرج

هفدهم آبان ماه نود و هشت